สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 1 (หนองหอย)

โพสโดย : Kavissara / วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2023

สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 1 (หนองหอย)

สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 1 (หนองหอย) ตั้งอยู่เลขที่ 405/2 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ตำบล วัดเกตุ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ บนเนื้อที่ 4 ไร่ 1 งาน 11 ตารางวา สร้างขึ้นเมื่อปี 2505 ในช่วงแรกก่อนก่อสร้างสำนักงานปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2497

ซึ่งกรมการขนส่งทางบกได้จัดส่งเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานเป็นครั้งคราวเพื่อทำการตรวจสภาพรถบรรทุก รถโดยสารสาธารณะ เพื่อให้เจ้าของรถนำผลการตรวจไปประกอบในการชำระภาษีที่แผนกทะเบียนยานพาหนะกรมตำรวจ และทำการออกใบอนุญาตขับรถตามพระราชบัญญัติการขนส่งโดยครอบคลุมเขตพื้นที่ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงราย ลำพูน และแม่ฮ่องสอน รวมทั้งจังหวัดพะเยาซึ่งเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดเชียงราย)

ในขณะนั้นขนส่งจังหวัดเชียงใหม่คนแรกไม่ปรากฏชื่อผู้ดำรงตำแหน่งเพราะมาจากส่วนกลางเป็นครั้งคราวไป โดยอาศัยห้องเช่าใกล้สถานีขนส่งช้างเผือก เมื่อก่อสร้างสำนักงานขนส่งแห่งที่ 1 เสร็จมีนายประเสริฐ เหมินทร์สมิทร ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่เป็นคนแรก เริ่มดำรงตำแหน่งขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2507 ซึ่งก็ได้มีการปฏิบัติงานเป็นการถาวรตลอดเรื่อยมา

เมื่อปี พ.ศ.2521 ได้มีการรับโอนงานทะเบียนรถบรรทุกส่วนบุคคล (ปิคอัพ) พร้อมใบอนุญาตขับรถตามพระราชบัญญัติรถยนตร์ จากกรมตำรวจ มาดำเนินการในปี พ.ศ.2522 งานทะเบียนรถบรรทุกส่วนบุคคลได้โอนกลับไปกรมตำรวจอีกครั้งหนึ่ง ในปี 2523

ซึ่งในปี 2522 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 กำหนดให้สำนักงานขนส่งจังหวัดมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการควบคุม กำกับ ดูแล การจัดระเบียบการขนส่งภายในจังหวัด ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก โดยรับผิดชอบด้านประกอบการขนส่ง การรับจัดการขนส่ง การสำรวจ รวบรวมจัดทำสถิติและวิเคราะห์ข้อมูลในการวางแผนการขนส่ง การตรวจตราและปราบปรามผู้กระทำผิดตามกฎหมายว้าด้วยการขนส่งทางบก ส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่ง และดำเนินการด้านสถานีขนส่งผู้โดยสาร รับชำระภาษีและออกใบอนุญาตผู้ประจำรถตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก

ต่อมาในวันที่ 23 กรกฎาคม 2531 กรมการขนส่งทางบกได้รับโอนงานทะเบียนรถยนต์จากกรมตำรวจมาดำเนินการทั้งหมด ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 และพระราชบัญญัติล้อเลื่อน ครั้งแรกได้อาศัยพื้นที่ของสถานีขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 2 (อาเขต) ชั้น 2 เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการดำเนินการด้านจดทะเบียนรถใหม่ จัดเก็บภาษี การโอน ออกใบอนุญาตขับขี่ และชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 ส่วนงานทะเบียนรถและใบอนุญาตขับรถ ตามพระราชบัญญัติขนส่ง พ.ศ.2522 ยังคงดำเนินการอยู่ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 1 (หนองหอย) ตามเดิม

ช่วงระยะปี พ.ศ. 2540 สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ได้รับมอบสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดินที่ราชพัสดุ จากกรมการบินพาณิชย์เพื่อใช้ในการก่อสร้างสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 2 (แม่เหียะ) บนเนื้อที่ 44 ไร่ และได้รับงบประมาณในก่อสร้างจากกรมการขนส่งทางบก เป็นจำนวนเงิน 83,500,000 บาท (แปดสิบสามล้านห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 192 หมู่ 7 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ใช้เวลาก่อสร้างเป็นระยะเวลา 1 ปีเศษ

และได้เริ่มดำเนินการเปิดให้บริการครั้งแรกของสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 2 (แม่เหียะ) ในวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2541 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยให้บริการเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถทุกชนิด งานทะเบียนรถยนต์ งานตรวจสภาพรถยนต์ (ย้ายมาจากส่วนแยกอาเขต) งานทะเบียนรถตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก งานวิชาการขนส่ง รวมทั้งงานบริหารทั่วไป

ส่วนงานทะเบียนรถจักรยานยนต์ ได้ย้ายมาจาก อาเขตไปให้บริการประชาชน ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 1 (หนองหอย) เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่มีปริมาณการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์มากเป็นอันดับ 2 ของประเทศรองจากกรุงเทพฯ

ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ทำให้ไม่จำเป็นต้องขับรถออกนอกเมืองเพื่อไปติดต่อราชการ ซึ่งจะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายของประชาชน และช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุอีก ทางหนึ่ง ซึ่งในส่วนของปริมาณงาน สถานที่มีความเหมาะสมในการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่อยู่ในเมืองประกอบกับในขณะนั้นมีหน่วยงานของราชการหน่วยงานอื่นหลายหน่วยงาน มาขอใช้พื้นที่ของสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 1 (หนองหอย)

ผู้แทนจำหน่าย สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 1 (หนองหอย)
สาขา หนองหอย
ที่อยู่ 405/2 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ตำบลวัดเกตุ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ 053-140-405
โทรศัพท์นัดหมายล่วงหน้า
FB สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่
LINE
WEBSITE https://cmi.dlt.go.th/th/
เวลาเปิดทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ 08:30-16:30 น.

:::: การเดินทางไปยังศูนย์บริการ ::::

การเดินทาง เราเริ่มจาก ถนนมหิดล ที่หน้า โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ทางซ้ายมือ ⇒ ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ⇒ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 1 (หนองหอย)

พิกัด GOOGLE MAPS : 18.766847, 99.005906

เราเริ่มจาก ถนนมหิดล ที่หน้า โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ทางซ้ายมือ

จากนั้นระยะทางอีกประมาณ 400 ม.* ให้ชิดซ้าย

จากนั้นถึงแยกไฟแดงให้เบี่ยงขวาเพื่อเลี้ยวเข้าถนนเชียงใหม่-ลำพูน

หลังจากเลี้ยวมาแล้ว ระยะทางอีกประมาณ 1 กม.* เลี้ยวขวาเข้าสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 1 (หนองหอย) ถึงแล้วค่ะ

หน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 1 (หนองหอย) ค่ะ


สนใจลงโฆษณากับทาง 9CARTHAI ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
คุณวัน  086-1290293 
LINE ID : 123456786205
Email : wanchalearm.t@gmail.com
ทางเราเป็นเว็บไซต์ให้ข้อมูล ไม่ใช่เจ้าของดีลเลอร์นะครับ

รถใหม่ 2024


รถไฟฟ้าที่น่าสนใจ...


รถยอดนิยม
Mazda 2 ราคาเริ่มต้น 546,000.
Mazda 3 ราคาเริ่มต้น 969,000.
Mazda CX-3 ราคาเริ่มต้น 769,000.


Nissan Almera ราคาเริ่มต้น 499,000.
Nissan Kicks ราคาเริ่มต้น 889,000.
Nissan Navara ราคาเริ่มต้น 599,000.


Honda City ราคาเริ่ม 579,500.
Honda City Hatchback ราคาเริ่ม 599,000.
Honda City e:HEV ราคา 839,000.
Honda Civic ราคาเริ่ม 874,000.


Mitsubishi Triton  ราคาเริ่มต้น 539,000.
Mitsubishi Xpander ราคาเริ่มต้น 789,000.
Mitsubishi Pajero Sport ราคาเริ่มต้น 1,299,000.


Toyota Revo ราคาเริ่มต้น 544,000.
Toyota Yaris ATIV 4 ประตู ราคาเริ่มต้น 529,000.
Toyota Yaris 5 ประตู ราคาเริ่มต้น 539,000.
Toyota Corolla Cross ราคาเริ่มต้น 989,000.
Toyota Fortuner ราคาเริ่มต้น 1,319,000.
ราคารถใหม่  BMW, BYDFORD, HAVAL, HONDA, HYUNDAI, ISUZU, MAZDA, MG, MINI, MITSUBISHI, MERCEDES-BENZ, NETA, NISSAN, SUZUKI, TESLA, TOYOTA, VOLVO

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 1 (หนองหอย) "

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรถใหม่

บทความแนะนำ

หมวดหมู่

 

Sales ประจำเว็บนะครับ

BMW K.อุ๊ย
083-2222-456 / LINE : @auicarthai
BYD ว่าง
รับสมัครเซลล์ประจำเว็บ 1 ท่าน
Ford K.พลิกล็อค 081-4307717ID Line : @logford
GWM K.อุ๊ 089-110-3715ID Line : Pigkyau
Honda K.บอล
085-082-2662 / LINE : ballz12345
Haval K.ด๊อก 081-8275292ID Line : @gwmiconic
Hyundai K.จ๊ะจ๋า
098-4084660  / LINE : jaja9777
ISUZU K.อาม เพชรเกษม
087-332-1320 / LINE : armisuzu108
Mazda ว่าง
รับสมัครเซลล์ประจำเว็บ 1 ท่าน
Mercedes-Benz K.ลูกน้ำ
091-7866446  / LINE : puimg
MG คุณฮอน
098-198-2528 / LINE : pulleystation
MINI ว่าง
รับสมัครเซลล์ประจำเว็บ 1 ท่าน
Mitsubishi ว่าง
รับสมัครเซลล์ประจำเว็บ 1 ท่าน
NETA K.จูน พระราม 2
082-625-3991  / LINE : 0826253991
Nissan เซลล์ น้องอ้อ
082-997-4556 / LINE : @nissansale
Ora K.อุ๊ 089-110-3715ID Line : Pigkyau
Suzuki ว่าง
รับสมัครเซลล์ประจำเว็บ 1 ท่าน
Toyota คุณแอ้
081-4976966 / LINE : @airetoyota
Volvo เซลส์ คุณมิ้ม
092-2965459 / LINE : mimmieka
* ถ้ามีการโอนเงินค่าจอง จะโอนเข้า ชื่อบริษัท เท่านั้น ไม่มีการโอนเป็นชื่อ Sales นะครับ
** โทรหา Sales บอกว่ามาจาก 9carthai ของแถมพิเศษ ครับ
*** พี่ๆที่ Comment รบกวนช่วย ทิ้งเบอร์โทรศัพท์มือถือ หรือ อีเมล ให้ Sales ติดต่อกลับด้วยนะครับ

ความเห็นล่าสุด